Při nákupu nad 2000 CZK / 80 € doprava zdarma.
Milí zákazníci, v termínu od 22.7.- 28.7. 2024 čerpáme dovolenou. Vaše objednávky tak budou odeslány ihned po našem návratu. Děkujeme za přízeň a přejeme příjemné letní dny! Zafax.shop

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu zafax.shop 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Těmito obchodními podmínkami se řídí nákup zboží v internetovém obchodě na adrese zafax.shop (E‑shop zafax.shop) a tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem, jakožto spotřebitelem, prostřednictvím E‑shopu zafax.shop.
  2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je zákazníkem právnická osoba či fyzická osoba, která sjednává kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 2. PRODÁVAJÍCÍ A PROVOZOVATEL

  1. Prodávajícím a provozovatelem E‑shopu zafax.shop je společnost Zafax Medical s.r.o., se sídlem na adrese Podolská 103/126, 147 00 Praha 4 Podolí , identifikační číslo 01723081, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 218189, (Prodávající).
  2. Kontaktní údaje Prodávajícího:
   1. poštovní adresa: Zafax Medical s.r.o., Podolská 103/126, 147 00 Praha 4 Podolí;
   2. email: info@zafax.shop.cz;
   3. telefon: +420 733 535 788
 3. ZÁKAZNÍK

  1. Zákazníkem je uživatel E‑shopu zafax.shop, jestliže při uzavírání kupní smlouvy vystupuje jako spotřebitel (Zákazník). Spotřebitelem je fyzická osoba, která nesjednává kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 4. ZBOŽÍ

  1. Zbožím se rozumí výrobky prezentované a nabízené k prodeji na E‑shopu zafax.shop (Zboží). Veškeré prezentace a nabídky Zboží na E‑shopu zafax.shop jsou pouze informativního charakteru a nejsou návrhem na uzavření kupní smlouvy; kupní smlouva je uzavřena výhradně na základě odeslání objednávky Zákazníkem a jejího potvrzení Prodávajícím.
 5. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

  1. Registrací v E‑shop zafax.shop si Zákazník zřizuje zákaznický účet. Registrací Zákazník potvrzuje, že zadané údaje jsou správné a pravdivé a že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Zákazník je povinen tyto údaje aktualizovat při jejich změně.
  2. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů ke svému zákaznickému účtu; tyto údaje musí uchovávat tak, aby nebyly dostupné jiným osobám, a nesmí umožnit využívání svého zákaznického účtu jiným osobám.
  3. Pokud Zákazník svůj zákaznický účet déle než 3 měsíce nevyužívá či poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek), může Prodávající zákaznický účet zrušit; pro vyloučení pochybností se uvádí, že v takovém případě si Zákazník může založit nový zákaznický účet.
  4. Prodávající může dočasně omezit dostupnost zákaznického účtu, zejména v případě údržby hardwarového či softwarového vybavení.
 6. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Návrh na uzavření kupní smlouvy dává Zákazník vyplněním veškerých povinných údajů v objednávkovém formuláři a jejich odesláním Prodávajícímu prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“ (Objednávka). Odesláním Zákazník potvrzuje, že zadané údaje jsou správné a pravdivé a že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
  2. Prodávající potvrdí obdržení Objednávky emailem na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce. Odesláním takového potvrzení je uzavřena kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
  3. Pokud Objednávku nemůže Prodávající akceptovat (například z důvodu změny ceny objednaného Zboží, jeho vyprodání apod.), sdělí tuto skutečnost Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po obdržení Objednávky. Prodlení Prodávajícího se zasláním odmítnutí Objednávky Zákazníkovi v uvedené lhůtě však neznamená automatickou akceptaci Objednávky.
  4. Zákazník musí jakoukoliv žádost o změnu či storno Objednávky neprodleně oznámit Prodávajícímu, se kterým bude dohodnut další postup.
 7. CENA ZBOŽÍ A CELKOVÁ KUPNÍ CENA

  1. Cena Zboží je uvedena na internetových stránkách E‑shopu zafax.shop, a to včetně daně z přidané hodnoty.
  2. Zákazník bere na vědomí, že s dodáním Zboží a úhradou jeho ceny mohou být spojeny dodatečné náklady, jako je např. balné, dopravné nebo dobírkovné, které jsou hrazeny Zákazníkem. Celková kupní cena tak může vedle ceny Zboží zahrnovat i tyto dodatečné náklady, které jsou uvedeny na internetových stránkách E‑shopu zafax.shop.
 8. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

  1. Způsob dodání Zboží a úhrady celkové kupní ceny je zvolen Zákazníkem v Objednávce z aktuálních možností nabízených Prodávajícím.
  2. Celková kupní cena může být Zákazníkem uhrazena následujícími způsoby:
   1. platební kartou, kdy je Zákazník po odeslání Objednávky přesměrován na internetovou stránku platební brány společnosti ComGate Payments, a.s.;
   2. bankovním převodem s tím, že potřebné údaje pro zaplacení celkové kupní ceny včetně částky, čísla účtu a variabilního symbolu se Zákazníkovi zobrazí na internetových stránkách E-shopu zafax.shop. Údaje jsou Zákazníkovi rovněž zaslány v potvrzení Objednávky či v další komunikaci zaslané emailem na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce;
   3. dobírkou při převzetí Zboží; nebo
  3. Při zvolení platby ceny Zboží platební kartou je Zboží expedováno zpravidla do 2 pracovních dnů od připsání celé částky celkové kupní ceny na účet Prodávajícího. V případě dobírky je Zboží expedováno zpravidla do 2 pracovních dnů od potvrzení Objednávky ze strany Prodávajícího.
  4. Zboží může být Zákazníkovi dodáno následujícími způsoby:
   1. do vybraného výdejního místa společnosti Zásilkovna s.r.o. uvedeného v Objednávce; nebo
   2. na dodací adresu uvedenou v Objednávce prostřednictvím společností PPL CZ s.r.o., Zásilkovna s.r.o. nebo General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
  5. O předání Zboží společnosti Zásilkovna s.r.o., PPL CZ s.r.o. nebo General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (Dopravce) bude Zákazník informován emailem na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce.
  6. Dopravce může Zákazníka informovat o doručení Zboží emailem, případně prostřednictvím textové zprávy (SMS). Způsob doručení a termín a místo převzetí Zboží se řídí obchodními podmínkami zvoleného Dopravce.
  7. Zákazníkovi bude po uhrazení celkové kupní ceny doručena příslušná faktura (daňový doklad) vystavená na základě fakturačních údajů poskytnutých Zákazníkem v Objednávce. Faktura (daňový doklad) v elektronické podobě bude zaslána emailem na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce. Zákazník souhlasí s použitím faktury (daňového dokladu) v elektronické podobě.
 9. SLEVOVÉ KUPONY A JINÉ SLEVY

  1. Jakékoliv slevy, na jejichž uplatnění má Zákazník právo, mohou být uplatněny pouze za následujících podmínek:
   1. v souladu s pravidly příslušné slevové akce uvedenými na internetových stránkách E‑shopu zafax.shop či přímo na příslušném slevovém kuponu;
   2. jakoukoliv slevu nelze uplatnit na Zboží, které již bylo zlevněno, a bylo-li poskytnuto více slev, nelze je mezi sebou kombinovat, pokud Prodávající v konkrétním případě nestanoví jinak;
   3. jakoukoliv slevu lze uplatnit pouze jednou, pokud Prodávající v konkrétním případě nestanoví jinak;
   4. je-li hodnota slevy vyšší než cena objednaného Zboží, právo na slevu ve zbývající částce zaniká.
 10. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA

  1. Není-li dále uvedeno jinak, může Zákazník odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Takto odstoupit lze i částečně, tj. pokud jde pouze o některé Zboží v rámci jedné kupní smlouvy. Pro zachování lhůty postačí, když je odstoupení odesláno před jejím uplynutím na emailovou adresu Prodávajícího.
  2. K odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu slouží FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ NEBO REKLAMACI, který je možné vytisknout z internetových stránek E‑shopu zafax.shop.
  3. Zákazník není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ohledně Zboží, které použil, znečistil, poškodil, porušil jeho obal nebo které nese viditelné známky manipulace po převzetí.
  4. V případě odstoupení je Zákazník povinen odeslat Zboží spolu s vyplněným Formulářem Prodávajícímu na adresu Zafax Medical s.r.o., Podolská 103/126, 147 00 Praha 4 Podolí.
  5. Zboží musí být vráceno nepoužité, čisté, nepoškozené, v neporušeném originálním obalu a ve stavu, v jakém Zákazník Zboží převzal. Zboží musí být zabaleno tak, aby bylo chráněno před poškozením během dopravy. O přijetí odstoupení bude Zákazník informován emailem na emailovou adresu uvedenou ve Formuláři.
  6. Zaplacená cena Zboží, u kterého došlo k odstoupení, bude Zákazníkovi vrácena nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy je vrácené Zboží doručeno zpět Prodávajícímu, a to na účet uvedený ve Formuláři. Souhlasí-li s tím Zákazník, může Prodávající vrátit zaplacenou cenu Zboží prostřednictvím slevového kupónu nebo jiné slevy. Náklady spojené s vrácením Zboží při odstoupení od kupní smlouvy nese Zákazník.
  7. V případě, že Prodávajícímu vznikly v souvislosti s odstoupením dodatečné náklady nebo na Zboží vznikla škoda, k jejíž náhradě je povinen Zákazník, je Prodávající oprávněn tyto dodatečné náklady a svůj nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení zaplacené ceny Zboží.
  8. Je-li společně se Zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen Prodávajícímu vrátit poskytnutý dárek spolu se Zbožím, a to ve stavu, v jakém Zákazník dárek převzal.
 11. ODSTOUPENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

  1. Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:
   1. Zákazník nezaplatil celou částku celkové kupní ceny řádně a včas;
   2. Zákazník nepřevzal Zboží v oznámené lhůtě;
   3. objednané Zboží není skladem, přičemž v takovém případě Prodávající sdělí tuto skutečnost Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od potvrzení Objednávky; nebo
   4. cena Zboží uvedená na internetových stránkách E‑shopu zafax.shop nebo v potvrzení Objednávky byla nesprávná.
 12. REKLAMACE

  1. Před použitím Zboží je Zákazník povinen si pozorně přečíst informace na obalu a na přiloženém letáku, je-li přibalen, včetně data minimální trvanlivosti, návodu k použití, podmínek uchovávání a jiných podmínek užívání Zboží. Zákazník bere na vědomí, že v případě nevhodného nebo nesprávného použití či uchovávání Zboží nemusí být Prodávajícím případná reklamace uznána.
  2. Prodávající poskytuje na Zboží záruku na jakost v délce 24 měsíců s tím, že tato záruční doba může být omezena dobou trvanlivosti Zboží. V takovém případě platí za záruční dobu doba trvanlivosti Zboží. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že Zboží má vlastnosti podle ustanovení § 2161 občanského zákoníku po dobu trvání záruční doby.
  3. Zákazník je povinen Zboží prohlédnout při jeho převzetí nebo bezprostředně po něm a současně se přesvědčit o jeho vlastnostech a množství a jakékoliv viditelné či jiné zjevné vady reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu. V případě, že Zboží vykazuje vady již při převzetí, je Zákazník oprávněn Zboží nepřevzít.
  4. V případě, že se u Zboží projeví v průběhu záruční doby jeho vada, může Zákazník uplatnit práva z vadného plnění podle občanského zákoníku, a to:
   1. právo požadovat odstranění vady Zboží;
   2. právo požadovat dodání nového Zboží bez vady, je-li to vzhledem k povaze vady přiměřené;
   3. právo požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží;
   4. právo odstoupit od kupní smlouvy.

    Příslušné právo z vadného plnění podle předchozího odstavce musí být uplatněno u Prodávajícího současně s reklamací příslušné vady.

  5. K reklamaci vady a uplatnění práva z vadného plnění slouží Formulář, který je možné vytisknout z internetových stránek E‑shopu zafax.shop.
  6. Volbu práva z vadného plnění nelze dodatečně měnit bez souhlasu Prodávajícího. V případě, že Zákazník nezvolí právo z vadného plnění, kontaktuje jej Prodávající a bude dohodnut individuální postup.
  7. V případě reklamace vady je Zákazník povinen odeslat Zboží spolu s vyplněným Formulářem Prodávajícímu na adresu Zafax Medical s.r.o., Podolská 103/126, 147 00 Praha 4 Podolí.
  8. Zboží musí být zabaleno tak, aby bylo chráněno před poškozením během dopravy. O přijetí reklamace a uplatnění práva z vadného plnění bude Zákazník informován emailem na emailovou adresu uvedenou ve Formuláři.
  9. Zákazník není oprávněn reklamovat Zboží zejména v následujících případech:
   1. vada Zboží vznikla nevhodným nebo nesprávným použitím či uchováváním Zboží nebo nedodržením jiných pokynů stanových Prodávajícím;
   2. u Zboží vypršela záruční doba;
   3. z důvodu částečného nebo úplného spotřebování Zboží;
   4. z důvodu vady Zboží, pro kterou byla dohodnuta nižší cena; nebo
   5. vyplývá-li to z povahy Zboží (např. bezvadné Zboží bude mít vedlejší nebo nežádoucí účinky).
  10. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího obdržení. O vyřízení reklamace bude Zákazník informován emailem na emailovou adresu uvedenou ve Formuláři.
  11. Náklady spojené s uznanou reklamací vady Zboží nese Prodávající. V ostatních případech nese tyto náklady Zákazník.
 13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

  1. Kupní smlouva a jakákoliv práva a povinnosti stran z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
  2. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Všechny spory mezi stranami vzniklé z kupní smlouvy či s ní související budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.
  4. Prodávající zajišťuje mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků prostřednictvím emailu info@zafax.shop.cz. O vyřízení stížnosti bude Zákazník informován emailem na emailovou adresu uvedenou ve stížnosti. Zákazník je rovněž oprávněn obrátit se s návrhem na mimosoudní řešení sporu na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
  5. V případě, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek i kupní smlouvy platná a účinná. Strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
  6. Zákazník nesmí kupní smlouvu ani práva či povinnosti z ní postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
  7. Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.